Incompliment del divorci

Incompliments i modificacions de sentències

Un cop el jutge dicta la sentència de dissolució del matrimoni per divorci, o la sentència de dissolució de parella de fet, tant si és de mutu acord com no, heu de saber que aquesta es pot modificar si es reuneixen tots els requisits establerts per la llei per fer-ho segons l’art. 775 de la Llei d’enjudiciament civil. Tanmateix, si una de les parts no compleix amb el que consta en sentència o en el conveni regulador, l’altra part pot actuar davant dels jutjats per tal d’obligar-lo i així et garantim l’èxit de les mesures acordades.

INCOMPLIMENT DE LES SENTÈNCIES

Què passa si una de les parts no compleix amb el que diu el conveni que vau signar o amb la sentència que el jutge va dictar?

Si l’obligat per alguna d’aquestes mesures no compleix (per exemple, no paga les pensions d’aliments), l’altre progenitor pot reclamar les quantitats degudes. Això es tramita mitjançant una demanda d’execució contractant els nostres serveis d’advocat i procurador.

Una altra possibilitat que et recomanem és posar una denúncia per impagament de pensions segons l’art. 227 del Codi Penal, però el resultat de l’embarg no és tant immediat i es penalitza amb pena de presó.

MODIFICACIÓ DE LES MESURES ESTABLERTES EN CONVENIS I EN SENTÈNCIES CONTENCIOSES

Les mesures establertes en una sentència o en un conveni de divorci, són per tota la vida? Són per sempre?

No. La Llei preveu la possibilitat que les mesures que s’hagin ordenat en un procés matrimonial (pensions d’aliments, prestació compensatòria, guarda dels menors, ús de l’habitatge etc…) es puguin modificar, mitjançant una resolució judicial posterior, quan hagin variat substancialment les circumstàncies que hi havia al moment de dictar-les. La modificació pot ser demanada per qualsevol dels cònjuges separats o divorciats, exemples:

  • Podem demanar la custòdia compartida.
  • Un augment o disminució de la pensió.
  • La venda de la casa familiar repartint-se els guanys.
  • Modificar els dies de visita del pare/mare …

Estem la seva disposició en tot moment, treballant amb sentit comú, discrecionalitat i rapidesa, conjuntament amb el nostra equip de professionals (procurador, pèrit taxador, psicòleg infantil, investigador privat, i un gestor comptable) per garantir l’èxit que desitja.

972 503 516