Ajuda amb els deutes

La Llei permet poder reclamar deutes a través de dos procediments ràpids anomenats Procés monitori i Procés canviari, sempre i quan l’import a reclamar no superi els 30.000€.

Podeu reclamar pressupostos signats o amb el segell del deutor, factures, xecs, pagarés, contractes, i entre altres també els deutes contrets pel propietari d’un immoble davant la comunitat de propietaris per l’impagament de les despeses comunes i de quotes de comunitat.

Un cop l’advocat presenta la petició de reclamació al Jutjat, aquest haurà de requerir el deutor perquè en el termini de 20 dies us pagui o faci un escrit en contra manifestant les raons per les quals no us deu totalment o parcialment la quantitat reclamada. Si el deutor no paga ni fa escrit en contra el Jutge ordena l’execució del deute amb interessos i embargant els béns del deutor.

Quan el deutor s’oposi per escrit al pagament, si el deute és inferior a 3.000€ seguidament us citaran per a un judici verbal, i quan el deute sigui superior a 3.000€ s’haurà de presentar posteriorment demanda de judici ordinari.

Des del gener del 2009 també existeix la possibilitat de reclamar els deutes de creditors europeus mitjançant el procés monitori europeu.

Mujer estresada por las deudas
972 503 516