Divorci amb un pacte amistós

Via amistosa

Regular la dissolució del matrimoni o de la parella de fet mitjançant un ACORD amistós entre les dues parts

Amb la Llei 15/2005 de separacions i divorcis, les parelles es poden divorciar o separar als 3 mesos del seu matrimoni i tampoc cal provar els motius que porten a la separació o divorci.

Es pot fer de mutu acord o via judicial, també anomenada via contenciosa, és a dir demandant la part contraria i anar a judici amb tot el seguit de testimonis i d’informes pericials

El procediment de mutu acord es basa en la negociació entre les dues parts recollint les mesures que regularà la dissolució de la parella en un contracte anomenat CONVENI REGULADOR.

Així és un procés més ràpid, i econòmic tramitant-se sense anar a judici! Només cal que la parella vagi al Jutjat (junts o per separat) per poder ratificar (signar) la separació de les parelles no matrimonials/o el divorci, davant d’un funcionari del Jutjat.

Aquest tràmit fins a obtenir la Sentencia pot durar entre 1 i 3 mesos segons cada Jutjat.

Punts que cal decidir entre la parella i que cal incloure com a mesures al conveni regulador.

  • El fi de la convivència.
  • Qui dels dos es queda amb l’ús del domicili familiar. Contribució a les càrregues familiars.
  • La custòdia dels nens, si n’hi ha. Compartida o individual a favor d’un sol progenitor.
  • El règim de visites que tindrà qui no es queda amb els nens.
  • La pensió d’aliments per als nens. Les despeses extraordinàries.
  • La pensió per a la parella en el cas que la separació la deixi en mala situació econòmica.
  • La divisió del patrimoni familiar, etc.

El procediment de mutu acord ve regulat a l’article 777 de la Llei 1/2000,d’enjudiciament civil i requereix de demanda presentada pel Procurador i signada per l’Advocat adjuntant-li la proposta del Conveni (decidit i signat per la parella), certificat de matrimoni i certificats de naixement dels fills si n’hi ha i fotocopia del llibre de família. Es presentarà la demanda davant el Jutjat de Primera Instància de l’últim domicili conjugal. El Jutjat assenyalarà un dia perquè tots dos cònjuges es ratifiquin en el conveni (aniran acompanyats del Procurador i Advocat) i el Jutge dictarà sentència de dissolució del matrimoni per divorci o la sentència de dissolució de la parella (si o existeix matrimoni) recollint dins la sentència el Conveni Regulador signat.

Com veieu, per poder arribar a un bon ACORD, plasmat a un Conveni Regulador cal que estigueu molt ben informats sobre els vostres drets i els drets dels vostres fills, sobre el vostre patrimoni.

I si us pregunteu, quins drets té la meva parella sobre la casa de la meva propietat, i si li haig de pagar pensió si no estem casats? I què passa amb la hipoteca que estic pagant jo de la casa que va a nom dels dos, i amb els comptes bancaris, i els vehicles?, …

Totes aquestes i moltes més preguntes cal resoldre-les abans de poder iniciar qualsevol negociació.

Estem la seva disposició en tot moment, treballant amb sentit comú, discrecionalitat i rapidesa, conjuntament amb el nostra equip de professionals (procurador, pèrit taxador, psicòleg infantil, investigador privat, i un gestor comptable) per garantir l’èxit que desitja.

972 503 516