BUFET   JURIDIC   FALGÀS

 

SEPARACIONS - DIVORCIS

Amb la nova Llei 15/2005 de separacions i divorcis, les parelles es poden divorciar o separar  als 3 mesos  del seu matrimoni i si ja teniu la separació no serà necessari esperar un any per a tramitar el divorci. tampoc ara cal provar els motius que porten a la separació o divorci. 

Es pot fet de mutu acord o via contenciosa, és a dir demandant el cònjuge contrari i anant a judici.

Procediment de mutu acord: és més ràpid, econòmic i es tramita sense anar a  judici ! Només cal que la parella vagi al Jutjat (junts o per separat) per poder ratificar (signar) la separació/divorci davant d'un funcionari del Jutjat. Aquest tràmit fins a obtenir la Sentencia  pot durar  entre 1 i 3 mesos  segons cada Jutjat. 

Punts que cal decidir  entre la parella  en cas de separació (matrimonial o parella de fet) i de  divorci  tant  si és de mutu acord com si es fa demanda per anar a judici: 

 • La fi de la convivència.

 • Qui dels dos es queda amb l'ús del domicili familiar.

 • La custòdia dels nens si n'hi ha.

 • El règim de visites que tindrà qui no es quedi amb els nens.

 • La pensió per als nens.

 • La pensió per a la parella en el cas que la separació la deixi en mala situació econòmica.

 • La divisió del patrimoni familiar.

REQUISITS NECESSARIS per mutu acord: 

 • Estar  els dos d'acord en separar-se o divorciar-se.

 • Haver passat   3 MESOS  des de que es va celebrar el matrimoni (civil o por l'esglèsia). 

 • L'advocat redacta una demanda adjuntant la proposta del Conveni Regulador.

CONVENI (acord entre les dues parts), que regularà els següents punts: 

A) Persona amb la que es quedaran els fills  en règim de custòdia, l'exercici de la  pàtria potestat, i també el règim de comunicació i  estada dels fills respecte al pare/mare  que no visqui amb ells.

B)  Atribució de la vivenda i aixovar familiar. 

C) Contribució a les càrregues familiars: Pensió d'aliments. 

D) Liquidació si procedeix, del règim econòmic matrimonial. 

E) Pensió compensatòria, si procedeix, a favor d'un dels cònjuges. 

 • El procediment de mutu acord ve regulat a l'article 777 de la Llei 1/2000,d'enjudiciament civil i requereix de demanda presentada pel Procurador  i signada per l'Advocat  adjuntant-li la proposta del Conveni (decidit i signat per la parella),  certificat de matrimoni  i  certificats de naixement dels fills si n'hi ha  i  fotocopia del llibre de família. Es presentarà la demanda davant el Jutjat de Primera Instància de l’últim domicili conjugal. El Jutjat assenyalarà un dia perquè tots dos cònjuges es ratifiquin en el conveni (aniran acompanyats del Procurador i  Advocat) i el Jutge dictarà sentència.  

També ens ocupem de resoldre-li problemes relacionats amb  la separació i  divorci:

 • Falta de pagament de pensions. ¿Què fer si el pare no paga la pensió?

 • Sol·licitar  un augment / reducció de la pensió. Per a qualsevol dubte o abans de prendre una decisió consulti'ns

 

 

tornar

 

FALGÀS. Bufet Jurídic.  C/ dels Fossos, 2, 1º .  17600 - FIGUERES. (GIRONA) SP       Tel (+34)  972 50.35.16   Fax. (+34)  972 508 142   Tel mòbil: 651 904495