BUFET   JURIDIC   FALGÀS

 

RECLAMACIONS  DEUTES - PRESSUPOSTOS, FACTURES, XECS, PAGARES,  ETC.

 
La Llei  permet  poder reclamar deutes a través de dos procediments ràpids  enomenats  Procés monitori  i Procés canviari, sempre i quan l'import a reclamar no superi els 30.000€.

Podeu reclamar pressupostos signats o amb el segell del deutor, factures, xecs, pagarés, contractes, i entre altres també els deutes contrets pel propietari d'un immoble davant la comunitat de propietaris per l'impagament de les despeses comunes i de quotes de comunitat. 

Un cop l'advocat presenta la petició de reclamació al Jutjat, aquest haurà de requerir el deutor perquè en el termini  de 20 dies us pagui o faci un escrit en contra manifestant les raons per les quals no us deu totalment o parcialment la quantitat reclamada. Si el deutor no paga ni fa escrit en contra el Jutge ordena l'execució del deute amb interesos i embargant els béns del deutor. 

Quan el deutor s'oposi per escrit al pagament, si el deute és inferior a 3.000€  seguidament us citaran per a un judici verbal, i quan el deute sigui  superior a 3.000€ s'haurà de presentar posteriorment demanda de judici ordinari.

Des del gener del 2009 també existeix la possibilitat de reclamar els deutes de creditors europeus mitjançant el procés monitori europeu. 

 

 

 

tornar

 

 

FALGÀS. Bufet Jurídic.  C/ dels Fossos, 2, 1º .  17600 - FIGUERES. (GIRONA) SP       Tel (+34)  972  50.35.16  Fax. (+34)  972 508 142   Tel mòbil: 651 904495